menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Komitet Audytu - Szkolenie dla Rad Nadzorczych banków spółdzielczych oraz członków Komitetu Audytu

Cel szkolenia

Szkolenie swoim zakresem obejmie zagadnienia wynikające z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej (…), Ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz Rekomendacji H Komisji Nadzoru Finansowego. Przygotowane szkolenie pozwoli uzyskać niezbędne i wymagane przepisami prawa kwalifikacje członkom Komitetu Audytu pozwalające w pełni ocenić sprawozdawczość finansową banku, prawidłowo wybrać biegłego rewidenta oraz ocenić jego pracę.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
-      członków komitetu audytu banku spółdzielczego,
-      członków Rady Nadzorczej banku spółdzielczego.

Przygotowane szkolenie jest połączone z warsztatami z rachunkowości i zarządzania ryzykami bankowymi,
w tym oceną sprawozdania finansowego swojego banku, które pozwolą każdemu uczestnikowi pozyskać pewne umiejętności w zakresie rachunkowości oraz zarządzania ryzykami bankowymi.

 

Program szkolenia 

Część I – Wymagania prawne

1.     Nowe przepisy prawne:
    
a)    Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 marca 2017 roku w sprawie systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach;
     b)    Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym;
     c)    Rekomendacja H Komisji Nadzoru Finansowego.
2.     Komitet Audytu w banku spółdzielczym:
    
a)      Obowiązek utworzenia Komitetu Audytu, skład osobowy i wymagania kwalifikacyjne członków Komitetu Audytu;
     b)      Niezależność członków Komitetu Audytu i maksymalna ilość kadencji w Radzie Nadzorczej;
     c)      Zadanie i obowiązki Komitetu Audytu.
3.     Odpowiedzialność członka Rady Nadzorczej lub członków Komitetu Audytu. 

Część II – Zarządzanie ryzykiem, system kontroli wewnętrznej i rachunkowość bankowa

1.     Zarządzanie ryzykami bankowymi:
    
a)    Definicja ryzyka bankowego, ryzyko istotne;
     b)    Zarządzanie głównymi ryzykami istotnymi w banku.
2.     System kontroli wewnętrznej:
    
a)    Budowa systemu kontroli wewnętrznej zgodnie z Rozporządzeniem MRiF;
     b)    Rola systemu kontroli wewnętrznej;
     c)    Zasady oceny skuteczności systemu kontroli wewnętrznej;
     d)    Rekomendacja H.
3.     Rachunkowość bankowa:
    
a)  Polityka rachunkowości banku – podstawowe zasady wyceny aktywów, pasywów oraz ustalania wyniku finansowego;
     b)  Budowa sprawozdania finansowego:
Bilans banku;
 - Pozycje pozabilansowe;
 - Rachunek zysków i strat;
 - Zestawienia zmian w kapitale własnym;
 - Rachunek przepływów pieniężnych;
 - Wprowadzenie do sprawozdania oraz informacja dodatkowa. 

Część III - Warsztaty

Ocena i analiza sprawozdania finansowego banku – podczas warsztatów, każdy z uczestników wykorzystując wiedzę zdobytą podczas wykładów, będzie mógł przeprowadzić ocenę i przeanalizować sprawozdanie finansowe własnego banku.

 

Wykładowca – Robert Konieczny - doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych. 

 

Informacje organizacyjne

Koszt szkolenia: 460 zł netto (plus 23% podatku VAT). Cena zawiera: uczestnictwo w szkoleniu, materiały szkoleniowe, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, przerwy kawowe, obiad. Czas trwania szkolenia: 8 godz. wykł.  Godzina rozpoczęcia szkolenia 10.00  

Prosimy o przesyłanie zgłoszeń najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem na poniższym formularzu zgłoszeniowym.

Formularz zgłoszeniowy
Dane do faktury:
*
*
*
*
*
*
*
Ilość zgłaszanych uczestników (imię i nazwisko, email, telefon):
Uwagi dodatkowe:
Zakwaterowanie:

Jeśli oczekują Państwo wsparcia przy rezerwacji noclegu i/lub posiadacie szczególne życzenia w zakresie posiłków prosimy o zwrotną informację w powyższej rubryce "Uwagi".

  1. Podstawą przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego, który jest jednocześnie dowodem zawarcia umowy.
  2. Po otrzymaniu zgłoszenia wysyłamy e-mail z informacją zwrotną potwierdzającą wpis na listę uczestników.
  3. Na kilka dni przed każdym szkoleniem kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w celu potwierdzenia szczegółów szkolenia.
  4. W przypadku nie zebrania grupy zastrzegamy sobie możliwość odwołania szkolenia.

Wymagane pola nie zostały wypełnione!
Musisz zaakceptować warunki uczestnictwa.
Musisz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Formularz został wysłany, dziękujemy.
szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo