menu>
szukaj w serwisie
doradztwo szkolenia zamknięte szkolenia otwarte


Komitet Audytu

 

OFERTA NA CYKL SZKOLEŃ DLA CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU i CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH

 

Znaczenie rad nadzorczych i komitetów audytu, szczególnie w bankach w ostatnim okresie znacząco wzrasta, podobnie jak odpowiedzialność jej członków, co wynika zarówno z wymogów stawianych przez KNF (Prawo bankowe, Rekomendacje KNF), jak również przepisów prawa (Ustawa o biegłych rewidentach…), nakładających na osoby piastujące te funkcje określone zadania. Tymczasem praktyka funkcjonowania komitetów audytu na polskim rynku ciągle się kształtuje. Stąd inicjatywa zorganizowania cyklu szkoleń, które odpowiadałyby na najważniejsze praktyczne pytania i dylematy członków komitetów audytu.

Szkolenia przeznaczone są dla członków komitetów audytu i tych członków rad nadzorczych, którzy są zainteresowani pogłębianiem wiedzy w zakresie odpowiadającym zadaniom komitetu audytu.

Szkolenia skupiają się na najważniejszych zagadnieniach pracy komitetu audytu:
1. Zadania komitetu audytu wynikające z przepisów prawa i praktyki;
2. Warunki skutecznego i sprawnego działania komitetu audytu;
3. Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowania:
   - procesu sprawozdawczości finansowej,
   - wykonywania czynności rewizji finansowej,
   - skuteczności systemów kontroli wewnętrznej,
   - skuteczności audytu wewnętrznego,
   - skuteczności zarządzania ryzykiem.
4. Jak zaplanować pracę komitetu w ciągu roku oraz inne.

Wszystkie szkolenia prowadzone są w formie prezentacji z dyskusją - proponujemy otwartą formę szkolenia, w celu uzyskania jak największej wartości dodanej dla uczestników. Każde szkolenie zakończone jest wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie określonej wiedzy i umiejętności.

 

Istnieje możliwość zorganizowania całego cyklu lub wybranych tematów w formie szkolenia zamkniętego w siedzibie Banku lub wskazanym przez Bank miejscu. W przypadku zainteresowania taką formą szkolenia prosimy o kontakt w celu przygotowania indywidualnej oferty cenowej.

 

Terminy do uzgodnienia.

Wykładowca – Robert Konieczny - doświadczony wykładowca, specjalista z zakresu zarządzania ryzykami w bankach spółdzielczych.

 

Tematyki szkoleń zaprezentowano poniżej.

 

 

Zapraszamy do współpracy,

 

Danuta Korczyńska, Jolanta Skrzypczak, Robert Konieczny

Centrum Doradztwa i Szkoleń EFKET s.c.

64-100 Leszno, ul. Słowiańska 55

Tel./fax 65 511 07 17, tel. kom. 516 039 121,122 lub 125

 


 

 

Roczne planowanie pracy Komitetu Audytu

– jakie prace i kiedy należy wykonać?

 

 

Cel szkolenia

Komitety Audytu w banku spółdzielczym to nowość wprowadzona Ustawą o biegłych rewidentach i nadzorze publicznym w związku z powyższym Banki muszą odpowiednio zorganizować Komitet Audytu oraz zorganizować pracę takiego Komitetu. Celem szkolenia jest organizacja Komitetu Audytu, organizacja pracy Komitetu Audytu oraz określenie zakresu prac członków Komitetu Audytu.
W ramach szkolenia szczegółowo określone zostaną zadania Komitetu Audytu wraz z określeniem terminów wykonania tych zadań. Zaprezentowane zostaną również wzorce protokołów i sprawozdań, które Komitet Audytu zobligowany jest sporządzać.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:

v  jak zorganizować Komitet Audytu w Banku,

v  jak zaplanować posiedzenia Komitetu Audytu, jak często, kiedy i z jakiego powodu,

v  w jakich pracach muszą wziąć udział członkowie Komitetu Audytu,

v  jak przeprowadzić ocenę obszaru objętego posiedzeniem Komitetu,

v  jak sporządzić protokół z posiedzenia Komitetu Audytu.

 

Tematyka

 1. Wprowadzenie – omówienie zapisów dotyczących Komitetu Audytu z Ustawy o biegłych rewidentach i nadzorze publicznym.
 2. Organizacja Komitetu Audytu w banku spółdzielczym.
 3. Ustawowy zakres obowiązków Komitetu Audytu a zakres prac do wykonania.
 4. Roczny plan pracy Komitetu Audytu – wykaz prac.
 5. Obszary działania banku podlegającej ocenie przez Komitet Audytu.
 6. Ocena obszarów działania banku – na co zwrócić uwagę.
 7. Protokoły z posiedzeń Komitetu Audyty – wzór.
 8. Roczne sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.

 

 

 

Krajowe Standardy Rewizji Finansowej – obowiązki biegłego rewidenta
podczas badania sprawozdanie finansowego banku

 

 

Cel szkolenia

Obowiązki Komitetu Audytu to m.in. monitorowanie czynności rewizji finansowej, informowanie Rady Nadzorczej Banku o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Banku, a także jaka była rola komitetu audytu w procesie badania. Aby członkowie Komitetu Audytu mogli spełnić ten obowiązek muszą wiedzieć jak powinno wyglądać badanie sprawozdania finansowego, jaki jest zakres prac wchodzących w przebieg badania i w których czynnościach mogą brać udział członkowie Komitetu Audytu. Niniejsze szkolenie przygotowano w taki sposób aby w przystępny i prosty sposób przedstawić przebieg procesu badania sprawozdania finansowego, dokumentację z badania. W trakcie szkolenia omówione zostaną również standardy zgodnie, z którymi musi przeprowadzać badanie biegły rewident oraz sposoby oceny wyników badania.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:

v  jakie standardy obowiązują biegłych rewidentów podczas badania sprawozdania finansowego,

v  jak ocenić niezależność biegłego rewidenta,

v  jak powinien wyglądać proces badania sprawozdania finansowego,

v  w jakich pracach wchodzących w przebieg badania mogą brać udział członkowie Komitetu Audytu,

v  jak ocenić przebieg badania oraz jak ocenić wyniki badania, sprawozdanie dodatkowe,

v  jakie dokumenty przygotować po zakończeniu badania.

 

Tematyka

 1. Wprowadzenie.
 2. Ogólne cele biegłego rewidenta podczas badania sprawozdania finansowego.
 3. Wymogi dotyczące badania sprawozdania finansowego.
 4. Przeprowadzanie badania sprawozdania finansowego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Badania.
 5. Inne dowody i materiały objaśniające.
 6. Ryzyko badania sprawozdania finansowego.

 

 

 

Praktyczne aspekty działania komitetu audytu, w szczególności przy realizowaniu zadań w zakresie monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej, monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, monitorowanie skuteczności audytu wewnętrznego

 

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie praktycznych aspektów działania komitetu audytu w świetle obowiązków, które ustawodawca nałożył na Komitety Audytów. Szkolenie obejmuje przedstawienie zakresu czynności, które pozwolą wykonać ustawowe obowiązki. Na szkoleniu przedstawione zostaną metody i sposoby monitorowania skuteczności systemów kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem, jak również omówione zostaną elementy sprawozdawczości bankowej oraz czynności rewizji finansowej. Część czasu szkoleniowego poświęcona zostanie na przygotowanie dokumentacji (sprawozdania, raporty), którą członkowie Komitetu Audytu przedstawiają na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:

v  jakie ustawowe zadania wykonuje Komitet Audytu,

v  jakie czynności wchodzą w skład procesu sprawozdawczości finansowej,

v  jakie są kolejne etapy rewizji finansowej,

v  co składa się na system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem,

v  jak ocenić poszczególne obszary działalności banku,

v  jakie elementy brać pod uwagę monitorując poszczególne obszary,

v  jak przygotować dokumentację z oceny działania systemów bankowych.

 

Tematyka

 1. Wprowadzenie.
 2. Proces sprawozdawczości finansowej:
  a)    Proces przygotowawczy – zakres prac i czynności wykonywanych przed rozpoczęciem badania sprawozdania finansowego,
  b)   Sprawozdanie finansowe banku.
 3. Czynności rewizji finansowej:
  a)    Rozpoczęcie badania sprawozdania finansowego,
  b)   Sprawozdanie dodatkowe,
  c)    Opinia i raport biegłego rewidenta,
 4. System kontroli wewnętrznej:
  a)    Podstawowe pojęcia i definicje,
  b)   Funkcja kontroli,
  c)    Komórka ds. zgodności,
  d)   Audyt wewnętrzny.
 5. System zarządzania ryzykiem:
  a)      Ryzyka istotne w działalności banku,
  b)      Proces szacowania kapitału wewnętrznego.
 6. Monitorowanie oraz ocena – praktyczne aspekty działania Komitetu Audytu.
 7. Dokumentacja z oceny obszarów działania banku.

 

 

Co w sprawozdaniu finansowym banku piszczy
– elementy sprawozdania finansowego z wyjaśnieniem zasad rachunkowości

 

 

Cel szkolenia

Członkowie Komitetów Audytu w bankach zgodnie z zapisami Ustawy o biegłych rewidentach oraz nadzorze publicznym muszą posiadać wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości bankowej. Niniejsze szkolenie przygotowano tak, aby uczestnikom szkolenia w prosty sposób dostarczyć wiedzę oraz przekazać pewne umiejętności z rachunkowości bankowej. Podczas szkolenia omówiony zostanie cały proces sprawozdawczości finansowej wraz z wszystkim elementami, które składają się na ten proces.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:

v  jakie zasady rachunkowości obowiązują banki,

v  jak sporządza się poszczególne elementy sprawozdania finansowego,

v  jak wycenia się poszczególne składniki aktywów i pasywów, jak sporządza się bilans banku,

v  jakie są główne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych,

v  jak ocenić sytuację banku mając do dyspozycji sprawozdanie finansowe,

v  jak ocenić prawidłowość i rzetelność sprawozdania finansowego banku.

 

Tematyka

 1. Wprowadzenie – Ustawa o rachunkowości, Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków.
 2. Główne zasady rachunkowości banków – metody wyceny aktywów i pasywów.
 3. Bilans banku:
  1. Aktywa banku,
  2. Pasywa banku,
  3. Współczynnik wypłacalności.
  4. Rachunek zysków i strat:
   1. Przychody banku – przychody odsetkowe, opłaty i prowizje,
   2. Koszty banku – koszty odsetkowe, opłaty i prowizje, koszty działania banku, rezerwy.
  5. Rachunek przepływów pieniężnych:
   1. Przepływy z działalności operacyjnej,
   2. Przepływy z działalności inwestycyjnej,
   3. Przepływy z działalności finansowej.
  6. Pozostałe elementy sprawozdania finansowego.
  7. Informacja dodatkowa.
  8. Ocena sytuacji ekonomiczno – finansowej banku.
  9. Wykaz wskaźników charakteryzujących sytuację banku.
  10. Ocena rzetelności sprawozdania finansowego.

 

 

Rekomendacja H – system kontroli wewnętrznej


 

Cel szkolenia

 W związku z wejściem w życie całkowicie nowych rozwiązań w zakresie systemu kontroli wewnętrznej wynikającymi ze znowelizowanej Rekomendacja H KNF dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach zapraszamy na szkolenie dla członków Komitetów Audytu. Celem szkolenia jest szczegółowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej, tj. jego organizacji, funkcji kontroli, zapewniania zgodności (compliance) oraz audytu wewnętrznego. Kompleksowe omówienie wszystkich elementów systemu kontroli wewnętrznej pozwoli zrozumieć, czego dokładnie oczekuje się w ramach implementacji Rekomendacji H i jak to skutecznie osiągnąć. Unikatową częścią szkolenia będzie umieszczenie rozwiązań Rekomendacji H KNF w kontekście innych wymogów regulacyjnych, w tym także innych Rekomendacji KNF wydawanych jeszcze w ramach poprzednio obowiązującej koncepcji.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:

v  jak skutecznie dostosować system kontroli wewnętrznej do Rekomendacji H w banku spółdzielczym,

v  jakie zadania należ przypisać zarządowi, radzie nadzorczej i jej komitetom oraz komórkom pierwszej, drugiej i trzeciej linii obrony,

v  jak przekształcić dotychczasową kontrolę funkcjonalną w funkcję kontroli,

v  jak przeprowadzać weryfikację bieżącą, a jak testowanie,

v  jak zorganizować komórkę ds. zgodności,

v  jak zapewniać zgodność w ramach funkcji kontroli, a jak poprzez zarządzanie ryzykiem braku zgodności,

v  jak zorganizować lub współpracować z komórką audytu wewnętrznego.

 

Tematyka

 1. I.     Organizacja systemu kontroli wewnętrznej w banku:
  1. Model trzech linii obrony.
  2. Rola zarządu, rady nadzorczej i jej komitetów.
  3. Cele ogólne, szczegółowe i procesy istotne.
  4. Funkcja kontroli:
   1. Funkcja kontroli (kontrola funkcjonalna).
   2. Mechanizmy kontrolne.
   3. Monitorowanie pionowe (weryfikacja bieżąca, testowanie).
   4. Monitorowanie poziomie (weryfikacja bieżąca, testowanie) przez komórkę do spraw zgodności.
   5. Matryca funkcji kontroli.
   6. Raportowanie.

III. Funkcja zgodności:

 1. Komórka ds. zgodności.
 2. Zapewnianie zgodności w ramach funkcji kontroli.
 3. Zapewnianie zgodności w systemie ochrony banków spółdzielczych.
 4. Compliance w innych rekomendacjach KNF.

IV. Audyt wewnętrzny

 1. Komórka audytu wewnętrznego.
 2. Współpraca z biegłym rewidentem.
 3. Audyt wewnętrzny w systemie ochrony banków spółdzielczych.

 

 

System zarządzania ryzykiem w banku - zarządzanie ryzykami, raporty, monitorowanie oraz ocena systemu zarządzania ryzykiem

 

 

Cel szkolenia

Komitet Audytu w ramach wykonywanych czynności ocenia system zarządzania ryzykiem w banku a to oznacza, że członkowie Komitetu Audytu muszą posiadać wiedzę z zakresu zarządzania ryzykami bankowymi. Celem przygotowanego szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami zarządzania wybranymi ryzykami występującymi w działalności banków. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznani zostaną również z przykładowymi analizami i sprawozdaniami z zarządzania poszczególnymi ryzykami tak aby mogli wyrazić opinię o ocenianym systemie.

 

Podczas szkolenia dowiesz się:

v  co to jest ryzyko bankowe,

v  co składa się na system zarządzania ryzykiem,

v  które ryzyka bank definiuje jako istotne w swojej działalności i jakie są tego konsekwencje,

v  jak zarządza się poszczególnymi ryzykami istotnymi w działalności bankowej,

v  co to jest system informacji zarządczej.

 

Tematyka

 1. Wprowadzenie.
 2. Definicja ryzyka bankowego.
 3. System zarządzania ryzykiem
 4. Rodzaje ryzyka w działalności banku:
  1. Ryzyko bezpośrednio związane z działalnością bankową,
  2. Ryzyko pośrednio związane z działalnością bankową,
  3. Ryzyko istotne.
  4. Ryzyka istotne w działalności banku:
   1. Ryzyko kredytowe – definicja, sposoby zarządzania, na co zwrócić uwagę,
   2. Ryzyko koncentracji – „duże” koncentracje, koncentracje kapitałowe,
   3. Ryzyko płynności – definicja, zarządzanie,
   4. Ryzyko stopy procentowej,
   5. Ryzyko operacyjne – definicja, metody zarządzania,
   6. Pozostałe ryzyka w działalności bankowej.
   7. System informacji zarządczej – przykłady sprawozdań z zarządzania poszczególnymi ryzykami.

 

szkolenia otwarte szkolenia zamknięte doradztwo